ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN UGO

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten en diensten. Het plaatsen van een bestelling, het aanvaarden van een offerte of het aanvaarden van de geleverde goederen betekent een akkoord van de onderstaande voorwaarden.

2. De klant is akkoord dat elektronische communicaties als bewijsvoering kunnen dienen en dat facturen via e-mail zullen worden overgemaakt. De klant is ook verantwoordelijk voor een controle op de juistheid van zijn of haar gegevens op de documenten die UGO opmaakt. Alle kosten ten gevolge van het foutief opgeven van informatie en hun mogelijke andere gevolgen zullen dus ook op de klant verhaald worden.

3. Een verkoop komt pas tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging tenzij die onder voorbehoud gebeurd is.

4. Alle prijzen zijn in EURO, exclusief BTW, eventuele verzendkosten en servicekosten. Ons aanbod, prijzen en promoties kunnen ten alle tijde wijzigen en zijn onderhevig aan voorwaarden. Het vervoer en bijhorende kosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij andersluidende schriftelijke bepaling. Deze kosten hangen af van de afgenomen hoeveelheid en de plaats van de levering. Het risico gaat over op de klant wanneer de goederen het magazijn verlaten.

5. De leveringstermijnen worden bij wijze van inlichting verstrekt en zijn daarom niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. Zelfs dan kunnen vertragingen in de uitvoering van de bestelling nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De koper hoort de goederen onmiddellijk na de in ontvangstname na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze schriftelijk vermeld worden op ons exemplaar van de leveringsbon of per aangetekend schrijven binnen de 3 werkdagen na levering.

6. Onze producten zijn op maat gemaakt, volgens de specificaties van onze klanten. Deze zijn dus niet retourneerbaar tenzij andersluidende schriftelijke bepaling. Elke wijziging of annulering van een bestelling moet schriftelijk gebeuren en is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van een annulering van een bestelling is er door de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd aan ons gelijk aan 25% van het totaalbedrag van de bestelling. Na de start van de productie kan de klant een bestelling niet langer annuleren en dient het volledige bedrag betaald te worden.

7. Persoonsgegevens van (potentiële) klanten worden verzameld voor intern gebruik, overeenkomstig de Belgische privacywetgeving en de GDPR. We zullen deze data nooit delen met of doorverkopen aan derden. Deze informatie omvat alle interactie-, contact- en aankoopgegevens. Online maken we hiervoor gebruik van cookies. Het verzamelen van persoonsgegevens is essentieel voor het opvolgen van verkopen, het opmaken van hun bijhorende documenten alsook voor de optimalisatie van onze dienstverlening en marketing. Persoonsgegevens worden met 256-bits AES-versleuteling opgeslagen op onze server alsook volgens dezelfde standaard op een externe bakcup-server. Het is mogelijk de verzamelde gegevens te raadplegen en hier wijzigingen op aan te brengen. Neem hiervoor contact op met legal@ugo.nu. Alleen gegevens die geen betrekking hebben op aankopen kunnen worden verwijderd, in overeenstemming met de boekhoudkundige verplichtingen worden andere gegevens voor een periode van 7 jaar bewaard.

8. Onze leveringen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel of via overschrijving op rekeningnummer BE96 7340 4291 2405, tenzij andersluidende schriftelijke bepaling. De waarborg op goederen wordt enkel terugbetaald wanneer deze in goede staat worden teruggegeven.

9. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadevergoeding en nalatigheidsinteresten gelijk aan 10% van het totaal onbetaald factuurbedrag, met een minimum van €100. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met kosten en intresten. Zolang is de koper niet gerechtigd om de goederen in pand te geven of ze als zekerheid of meerdere zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken. De koper meldt wanneer de goederen worden opgeslagen in een gehuurd pand, met detail van opslag.

10. Onze aansprakelijkheid blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van de oorspronkelijke factuur. De klant vrijwaart ons voor elke vordering van derden. In geval van overmacht die slechts tijdelijk van aard is, zullen we alsnog aan onze verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer na onderling overleg met de klant geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde producten of prestaties tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

13. In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing tenzij wettelijk anders voorzien.